Tlačené knihy


Do 10 dní od začatia predaja knihy má vydavateľ, ktorému bolo pridelené ISBN, povinnosť zaslať tzv. povinné výtlačky. Nedodržanie tejto povinnosti sa môže trestať pokutou.


Ak sa rozhodnete pre niektorý z našich balíčkov Print on demand, ako povinné výtlačky môžete zaslať potrebný počet kusov z úvodného nákladu 30 ks, ktorý je súčasťou každého balíčka.


Adresár knižníc pre všetky knihy s výnimkou vedeckej, odbornej literatúry

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA (2 ks)

Oddelenie doplňovania

Nám. J.C.Hronského 1

036 52 Martin 


UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE (2 ks)

Michalská 1

814 17 Bratislava


V prípade vydania vedeckej, odbornej literatúry má vydavateľ povinnosť poslať povinné výtlačky po 1 kuse do týchto knižníc:

  • Slovenská národná knižnica, Martin,
  • Univerzitná knižnica, Bratislava
  • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica,
  • Štátna vedecká knižnica, Košice,
  • Štátna vedecká knižnica, Prešov


Aktualizované k 23.2.2021

Aktuálnosť informácií si prosím skontrolujte na stránke Slovenskej národnej knižnice.


E-knihy


Slovné spojenie povinné výtlačky v prípade e-kníh znie trochu vtipne. E-knihy sa predsa netlačia, však? Podľa NA ISBN povinnosť vydavateľa posielať „povinné výtlačky“ v prípade e-kníh v aktuálne platnom zákone č. 535/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch nie je obsiahnutá. To znamená, že ich zaslanie je dobrovoľné.


Pozn.: V súčasnosti Ministerstvo kultúry SR pripravuje návrh nového zákona, ktorý by mal už obsahovať aj elektronické dokumenty (offline i online). V zákone sa už nehovorí o povinnom výtlačku, ale o povinných deponátoch (vzhľadom na ich formu).


Dobrovoľným zaslaním svojej e-knihy bude vaše dielo súčasťou národného konzervačného fondu. E- knihu môžete poslať stiahnutú na cédečku alebo ako prílohu mailu za účelom kontroly prideleného čísla ISBN Národnou agentúrou ISBN.


Takto zaslané e-knihy si čitateľ môže prezenčne vypožičať len v priestore multimediálnej študovni SNK, kde je stála služba. Počítače, na ktorých ich môže študovať, majú znefunkčnené USB porty a nie sú pripojené na tlačiarne, preto sa nemusíte báť, že si vašu knihu niekto skopíruje a bude ju ďalej pirátsky šíriť.