Daňové priznanie


Každý príjem, ktorý dosiahnete ako fyzická osoba, musíte zdaniť, pokiaľ nie je tento príjem oslobodený od dane. Zákon o dani z príjmu v § 6 v časti o dani z príjmov fyzických osôb prihliada aj na osoby, ktoré majú príjem z prenájmu autorského diela, ako to definuje zmluva, ktorú Publico uzatvára s autormi. Ide o tzv. pasívne príjmy. Tento príjem nie je oslobodený a je potrebné ho zdaňovať. (Bližšie sú tieto príjmy definované v § 6 ods. 4 Zákona o dani z príjmov.)


Kto podáva daňové priznanie?


Ak dosiahnete za rok 2022 celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2289,63 eur, ste povinní podať daňové priznanie na daň z príjmov.Ak ste zamestnaní a máte príjmy aj ako autor, musíte si daňové priznanie podávať sami. Nemôžete túto povinnosť preniesť na zamestnávateľa a požiadať o ročné zúčtovanie dane. Spočítavajú sa všetky príjmy v kalendárnom roku – aj zo zamestnania (závislej činnosti), príjmy z prenájmu, aj živnosti; nielen príjmy z Publica.


Ako vypísať daňové priznanie?


Ak ste dosiahli príjmy z viacerých zdrojov, nielen zo zamestnania, musíte podávať daňové priznanie typu B. Do tohto daňového priznania zahŕňate všetky príjmy, ktoré ste ako fyzická osoba dosiahli. Ide napr. o príjmy z prenájmu, samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO), prenájmu umeleckého diela (v tomto prípade predaj e-kníh), alebo z umeleckého výkonu a tiež príjmy zo závislej činnosti (zamestnania).


Ak nemáte vydané DIČ, vypisujete daňové priznanie na rodné číslo. Ak máte vydané DIČ, tak daňové priznanie podávate na DIČ. Daňové priznanie sa podáva za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a zahŕňate doň len príjmy za toto obdobie. Povinnosť podať daňové priznanie je do 31. marca 2023. Tento rok je možné na základe oznámenia preložiť termín na podanie daňového priznania o 3 mesiace na 30. jún 2023. V tomto novom termíne je aj daň splatná.


Čo potrebujete pre vyplnenie daňového priznania?


Ak berieme modelovú situáciu, že ako autor umeleckého diela – knihy ste zamestnaný a popri zamestnaní máte vedľajšie príjmy – prenájom umeleckého diela – potrebujete potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, ktoré vám vydá zamestnávateľ. Originál tohto potvrdenia je prílohou k daňovému priznaniu.


Ďalej potrebujete zistiť, aký príjem ste dosiahli z prenájmu umeleckého diela. Za príjem sa považuje sumár všetkých platieb, ktoré ste prijali v roku 2022 na svoj bankový účet.


Ak budete mať tieto veci k dispozícii, tak môžete pristúpiť k vyplneniu daňového priznania.


V daňovom priznaní sa pasívne príjmy uvádzajú na strane 3 v tabuľke číslo 1, riadok 12. Na tieto príjmy je možné uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmu za mesiace, kedy boli poberané príjmy z použitia autorského diela, maximálne však do výšky 20 000 eur za rok, bez ohľadu na počet mesiacov poberania príjmu.. Paušálne výdavky sú zväčša väčšie ako reálne výdavky, a preto je ich uplatňovanie výhodnejšie.


Ak sa rozhodnete pre reálne výdavky, môžete si uplatniť všetko, čo súvisí s vytvorením alebo udržaním príjmu. (Sem môžete zahrnúť napríklad poplatok za jazykovú korektúru, vytvorenie obálky a pod.) Avšak pozor na nasledovné: ak ste dosiahli príjmy 20 eur a výdavok máte 50 eur, tak si môžete uplatniť výdavok len do výšky 20 eur, nemôžete vytvoriť stratu. Zvyšných 30 eur prepadne, pretože v kalendárnom roku si môžete uplatniť výdavok len do výšky príjmu a len v roku, kedy bol reálne a preukázateľne uhradený.


Na pasívne príjmy nie je možné uplatniť nezdaniteľnú čiastku. Povinnosť, ktoré tabuľky musíte vyplniť, sa mení v závislosti od vašich pomerov, napr. či si uplatňujete daňový bonus alebo nie, uvádzame univerzálny návod, na ktoré veci určite nezabudnúť pri štandardnej závislej činnosti a autorskom príjme.


Príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) sa uvádzajú v V. oddieli na strane 3 hore. Údaje získavame z potvrdenia, ktoré vydal zamestnávateľ. Autorské príjmy uvádzame na 3. strane v VI. oddieli na riadku 12 a rovnako tam uvádzame výdavky. Pod tabuľkou je potrebné zaškrtnúť, či ide o preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky – príjem podľa §6 ods. 4 zákona. Potom sa jednotlivé sumy prenášajú cez všetky súčtové riadky. 


Na strane 8 na riadku 73 je potrebné zaškrtnúť, že si uplatňujete nezdaniteľnú čiastku na daňovníka. Následne je vypočítaná v súčtových riadkoch daň. Na strane 10 uvediete v riadku 131 sumár preddavkov podľa §35 na daň z príjmu – z potvrdenia o príjme od zamestnávateľa. Na riadku 135 a 136 vidíte, či vám vyšiel preplatok alebo nedoplatok na dani. Na strane 12 v XII. oddieli je možné venovať 2 % z dane. Ak si 2 % z dane neuplatňujete, zaškrtnete to. Na 13. strane pri uvádzaní počtu príloh začínate číslom 3 a každá ďalšia príloha sa pripočítava. Ak máte 1 potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, uvádzate číslo 4.


V prílohe číslo 3 sa uvádzajú doplnkové údaje o poistnom. Údaje sa opisujú z potvrdenia o príjme od zamestnávateľa. Konkrétne ide o riadky 08, 09, 10. Prílohy musia byť podpísané a odovzdané na daňový úrad aj v prípade, ak by boli prázdne.


Daňové priznanie je možné vypísať elektronicky a vytlačiť na stránke Finančnej správy. Pri elektronickom vypisovaní kontroluje previazanie jednotlivých častí daňového priznania a súčtové riadky formulára. Nevznikne tak chyba pri zlom spočítaní súm alebo neprenesení súm do niektorých iných riadkov.


Autorom tohto návodu je Martin Palkovič, vedúci pracovník účtovnej spoločnosti PALKOVIČ s.r.o. - vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a slobodné povolania. 


Autor vychádzal zo smerníc, pravidiel a zákonov platných v čase písania článku (aktualizované ku dňu 3.2.2023).